สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเข้าค่ายฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (WIZMIC 2016 / IMSO 2016)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.

 1. กำหนดการเข้าค่ายฯ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  (WIZMIC 2016 / IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
  >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. การเข้าค่ายฯ นักเรียนเตรียมการดังนี้
  2.1 การแต่งกาย ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และ วันเดินทางกลับ /ชุดสุภาพ
  เสื้อกันหนาวระหว่างการอบรม
  2.2  ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
  2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอบ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
  2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยามาด้วย และแจ้งคณะ สพฐ. ทราบ
 1. เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้นักเรียน แลกผู้ปกครอง ในวันเข้ารับการอบรม
เวทีการแข่งขัน เอกสาร
WIZMIC  2016 อินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับภาษาอังกฤษ  (ดำเนินการขอหนังสือรับรองที่อำเภอ/เขต)2  แบบ Letter of Consent    >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 ใบ พื้นหลังขาว  (ไม่ใช้รูปที่ปริ้นเอง)

5. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โรงเรียนปัจจุบัน

6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

8. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล  สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

9. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา พร้อมสำเนาถูกต้อง

IMSO 2016  อินโดนีเซีย

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

********************************

 

ใส่ความเห็น