ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. หนังสือแจ้ง สพป. >>ดาวน์โหลด<<  / สพม. >>ดาวน์โหลด<<

  2. ประกาศ สพฐ. >>ดาวน์โหลด<<

  3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ >>ดาวน์โหลด<<

  4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ  >>ดาวน์โหลด<<

  5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ  >>ดาวน์โหลด<<

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ สำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.  
ทาง e – mail : imc_thailand@yahoo.com และ  imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
     
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

ใส่ความเห็น