ประกาศ !! ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)
(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท)

4. กรุณาตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

ตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มฯ คลิ๊ก!!


** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **

5.แบบประวัตินักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร แบบประวัตินักเรียน)

หมายเหตุ  ส่งประวัตินักเรียนในวันรายงานตัวเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ วันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

6.อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมาในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯ
– อุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา, ดินสอ, ยางลบ, ไม้บรรทัด
– สมุดจด 1 เล่ม
– สีไม้ 1 กล่อง
– กรรไกร 1 อัน
– ยาประจำตัว
– เครื่องแต่งกายในกิจกรรมนันทนาการ ธีม "Cowboy Night" เช่น เสื้อผ้า, หมวก, รองเท้า, ผ้าพันคอ (ตามที่มี)
– วันแรกและวันสุดท้ายในการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการฯนักเรียนใส่ชุดนักเรียน สำหรับวันอื่น ๆ นักเรียนใส่ชุดสุภาพและรองเท้าสุภาพ

ใส่ความเห็น