เกี่ยวกับเรา

webhead

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

                 การศึกษามีบทบาทสำคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์จำเป็น    ที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือทางปัญญา ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่าง ๆ  ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศในการพัฒนาจิตสำนึกยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้โดยผ่านทางหลักสูตรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ  ให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน

ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวง และหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ   ระดับนานาชาติ (โอลิมปิกวิชาการ)  ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน  จึงได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ(คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  โดยบูรณาการกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  และใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นแรงจูงใจและสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย  และพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  และยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก

ใส่ความเห็น