สพฐ.แจ้งประสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2017 / IESO 2017

logoposn

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประสัมพันธ์
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
 IJSO 2017 / IESO 2017
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

—————————

เวทีการแข่งขัน ดังนี้
1.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ครั้งที่
14 (14thIJSO) 

2.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 (11thIESO)
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    www.posn.or.th  / www.ipst.ac.th

 

————————-

 

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา
Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)
ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
 …………………………….. 

 1. 1. สถานที่นัดหมาย คณะนักเรียนและครูทุกท่าน รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 5.00 น.  เดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. วันเดินทางไป-กลับ / วันสอบแข่งขัน นักเรียนแต่งชุดนักเรียน สูทสีเข้ม
 2. ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดสุภาพ
 3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว (พักค้างที่โรงเรียน)
  – ผ้าขนหนู
  – แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่
  – หมวก / ร่ม
  – ยาประจำตัว
  – ฯลฯ

 

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเข้าค่ายฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (WIZMIC 2016 / IMSO 2016)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.

 1. กำหนดการเข้าค่ายฯ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  (WIZMIC 2016 / IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
  >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. การเข้าค่ายฯ นักเรียนเตรียมการดังนี้
  2.1 การแต่งกาย ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และ วันเดินทางกลับ /ชุดสุภาพ
  เสื้อกันหนาวระหว่างการอบรม
  2.2  ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
  2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอบ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
  2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยามาด้วย และแจ้งคณะ สพฐ. ทราบ
 1. เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้นักเรียน แลกผู้ปกครอง ในวันเข้ารับการอบรม
เวทีการแข่งขัน เอกสาร
WIZMIC  2016 อินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับภาษาอังกฤษ  (ดำเนินการขอหนังสือรับรองที่อำเภอ/เขต)2  แบบ Letter of Consent    >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 ใบ พื้นหลังขาว  (ไม่ใช้รูปที่ปริ้นเอง)

5. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โรงเรียนปัจจุบัน

6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

8. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล  สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

9. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา พร้อมสำเนาถูกต้อง

IMSO 2016  อินโดนีเซีย

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

********************************

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : International Mathematics Competition (TIMC 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Thailand International Mathematics Competition 2016 (TIMC 2016)

cropped-LOGO-IMC2016-FINAL-1-1.jpg
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Thailand International Mathematics Competition 2016
(TIMC 2016)

1.TIMC 2016 Primary Level results
– Individual Award   >> click download<<
– Group Award    >> click download<<
– Team Award    >> click download<<
– Overall    >> click download<<

2.TIMC 2016 Secondary Level results
– Individual Award >> click download<<
– Group Award  >> click download<<
– Team Award  >> click download<<
– Overall  >> click download<<

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
 2. ประกาศ สพฐ.
 3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
 4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
 5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884 โทรสาร 02 281 5216

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***