โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Thailand International Mathematics Competition 2016 (TIMC 2016)

cropped-LOGO-IMC2016-FINAL-1-1.jpg
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Thailand International Mathematics Competition 2016
(TIMC 2016)

1.TIMC 2016 Primary Level results
– Individual Award   >> click download<<
– Group Award    >> click download<<
– Team Award    >> click download<<
– Overall    >> click download<<

2.TIMC 2016 Secondary Level results
– Individual Award >> click download<<
– Group Award  >> click download<<
– Team Award  >> click download<<
– Overall  >> click download<<

ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
  2. ประกาศ สพฐ.
  3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
  4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
  5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884 โทรสาร 02 281 5216

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***

การเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ITMO 2015

 

การเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015)

ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2558 

ณ เมืองสุไหงปตานี รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ใบเตรียมตัวการเดินทาง คลิ๊กที่นี่

กำหนดการเดินทาง ITMO 2015

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015)

9 – 14 ธันวาคม 2558

ณ เมืองสุไหงปตานี รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

กำหนดการ คลิ๊กที่นี่

Sungai-Petani_8

 

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

——————

หนังสือแจ้ง สพป.   >>ดาวน์โหลด<<

หนังสือแจ้ง สพม.  >>ดาวน์โหลด<<

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2559 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2559   >>ดาวน์โหลด<<

**********************

สพฐ.แจ้งการส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันเวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย  เวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO

กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 เวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO มาทาง email : imc_thailand@yahoo.com ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินและวีซ่าต่อไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา