ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1. หนังสือแจ้ง สพป. >>ดาวน์โหลด<<  / สพม. >>ดาวน์โหลด<<

 2. ประกาศ สพฐ. >>ดาวน์โหลด<<

 3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ >>ดาวน์โหลด<<

 4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ  >>ดาวน์โหลด<<

 5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ  >>ดาวน์โหลด<<

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ สำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.  
ทาง e – mail : imc_thailand@yahoo.com และ  imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
     
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1)  รุ่นที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2560
3.2) รุ่นที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560
3.3) รุ่นที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2560
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)
(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท)

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

 

*** กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ ฯ และตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนให้ถูกต้องแจ้ง สพฐ. ทาง email : imcresponse@hotmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ***
** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 29  มกราคม  2560

…………………………….

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.3  >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

 

 

imso   พฤศจิกายน 28, 2016   ไม่มีความเห็น บน

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
                                        รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559
                                                   โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
                            พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ www.obecimso.net
                                             คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขัน

 

ประชาสัมพันธ์2560-F_new ปชส. วพร. 60 แข่งขัน_Page_1

 

เด็กไทยคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 13 ที่อินโดนีเซีย กวาด 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 34 รางวัล จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก 373 คน เพราะยึดหลักความเพียรของในหลวงรัชกาลที่ 9.- สำนักข่าวไทย

สพฐ.แจ้งประสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2017 / IESO 2017

logoposn

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประสัมพันธ์
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
 IJSO 2017 / IESO 2017
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

—————————

เวทีการแข่งขัน ดังนี้
1.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ครั้งที่
14 (14thIJSO) 

2.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 (11thIESO)
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    www.posn.or.th  / www.ipst.ac.th

 

————————-

 

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา
Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)
ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
 …………………………….. 

 1. 1. สถานที่นัดหมาย คณะนักเรียนและครูทุกท่าน รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 5.00 น.  เดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. วันเดินทางไป-กลับ / วันสอบแข่งขัน นักเรียนแต่งชุดนักเรียน สูทสีเข้ม
 2. ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดสุภาพ
 3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว (พักค้างที่โรงเรียน)
  – ผ้าขนหนู
  – แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่
  – หมวก / ร่ม
  – ยาประจำตัว
  – ฯลฯ

 

สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเข้าค่ายฯ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (WIZMIC 2016 / IMSO 2016)

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมเข้มทางวิชาการ ของ สพฐ.

 1. กำหนดการเข้าค่ายฯ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  (WIZMIC 2016 / IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
  ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
  >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. การเข้าค่ายฯ นักเรียนเตรียมการดังนี้
  2.1 การแต่งกาย ชุดนักเรียนวันรายงานตัว และ วันเดินทางกลับ /ชุดสุภาพ
  เสื้อกันหนาวระหว่างการอบรม
  2.2  ของใช้ส่วนตัว (สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ)
  2.3 อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดบันทึก ดินสอบ ปากกา ยางลบ ฯลฯ)
  2.4 กรณีที่นักเรียนมีโรคประจำตัว นำยามาด้วย และแจ้งคณะ สพฐ. ทราบ
 1. เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมาให้นักเรียน แลกผู้ปกครอง ในวันเข้ารับการอบรม
เวทีการแข่งขัน เอกสาร
WIZMIC  2016 อินเดีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ
ฉบับภาษาอังกฤษ  (ดำเนินการขอหนังสือรับรองที่อำเภอ/เขต)2  แบบ Letter of Consent    >> คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<

3. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว  2 ใบ พื้นหลังขาว  (ไม่ใช้รูปที่ปริ้นเอง)

5. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ โรงเรียนปัจจุบัน

6. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 1 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

8. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล  สำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)

9. สำเนาบัตรประชาชน บิดา และ มารดา พร้อมสำเนาถูกต้อง

IMSO 2016  อินโดนีเซีย

หนังสือเดินทางฉบับจริงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด

********************************

 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : International Mathematics Competition (TIMC 2016) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ