ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือแจ้ง สพป. / สพม.
  2. ประกาศ สพฐ.
  3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ
  4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ
  5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น.
ทาง e – mail : imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884 โทรสาร 02 281 5216

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ระดับประเทศ)
1.1 คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3 วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับประเทศ) มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1) รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2559
3.2) รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559
3.3) รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2559

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

5. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

 

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ***

การเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ITMO 2015

 

การเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015)

ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธันวาคม 2558 

ณ เมืองสุไหงปตานี รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ใบเตรียมตัวการเดินทาง คลิ๊กที่นี่

กำหนดการเดินทาง ITMO 2015

กำหนดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015)

9 – 14 ธันวาคม 2558

ณ เมืองสุไหงปตานี รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

กำหนดการ คลิ๊กที่นี่

Sungai-Petani_8

 

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์  
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน
ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

——————

หนังสือแจ้ง สพป.   >>ดาวน์โหลด<<

หนังสือแจ้ง สพม.  >>ดาวน์โหลด<<

ปฎิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2559 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2559   >>ดาวน์โหลด<<

**********************

สพฐ.แจ้งการส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันเวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย  เวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO

กรุณาส่งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 เวที PMWC/IMC/WYMIC/SMO มาทาง email : imc_thailand@yahoo.com ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินและวีซ่าต่อไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

และการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

รุ่นที่ 1 คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา (PMWC 2015 / IMC : EMIC 2015)             ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิ.ย. 2558

รุ่นที่ 2 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา   (IMC : WYMIC 2015 / SMO 2015)            ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2558

รุ่นที่ 3 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา   (IMSO 2015)                  ระหว่างวันที่ 14 – 18 ส.ค. 2558

รุ่นที่ 4 คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา (AITMO 2015)                                             ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2558

 

ทั้ง 4 รุ่น เข้าอบรม ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
4. แบบตอบรับการอบรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)
5. กำหนดการอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

*** ส่งแบบตอบรับ และสำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน  2558   เวลา 16.30 น.  
ทาง e-mail : i
mc_Thailand@yahoo.com
กรณี  นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์***

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รุ่น 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2558
รุ่น 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558
รุ่น 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2558

ทั้งสามรุ่น เข้าค่าย ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เอกสารแนบ ดังนี้
1. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2. หนังสือแจ้งเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3. ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

4. ผลการคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับประเทศ)
4.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
4.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา    (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
4.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

5. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
5.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
5.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

6. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายจากเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ.2557 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 64
6.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
6.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
6.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

7. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)
8. กำหนดการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)

*** ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนที่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพฐ. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ***

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดแข่งขัน 25 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 11.00 น.

แจ้งประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

กำหนดสอบในวันที่ 25 มกราคม 2558  เวลา 09.00 – 11.00 น.

ณ สนามสอบตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้แจ้งประชาสัมพันธ์

 logoimso